Regulamin iD centrum aktywności

Regulamin iD Centrum Aktywności

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału w kursach edukacji sportowej organizowanych przez iD centrum aktywności, której właścicielem jest iD Dominika Miłoszewicz (NIP: 6711781064) z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Budowlanej 13/5.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI (zwanej dalej Szkołą) oferuje zajęcia techniczne, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym i tanecznym.

 2. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania treningów pod opieką instruktora.

 3. Podczas zapisu na Zajęcia, Kursant dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu podpisując oświadczenie.

 4. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej www.idcentrumaktywności.pl

§ 2 Kursanci

 1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Kursantem) uznaje się osobę posiadającą ważny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Szkoły (zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście na dane Zajęcia.

 2. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 3. Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort Uczestnika lub innych Uczestników. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, któremu Szkoła odmówiła udziału w Zajęciach otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odbyć.

 4. W Zajęciach nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3 Cennik i Karnet i Płatności.

 1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie elektronicznej na jej stronie internetowej na www.idcentrumaktywnosci.pl, w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych, a także w aplikacji Fitssey.

 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Informacja o każdej zmianie Cennika zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz aplikacji Fitssey lub iD centrum aktywności. Zmiany Cennika nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione karnety lub wejściówki.

 3. Karnet jest terminowy i obowiązuje przez 28 dni lub miesiąc (w zależności od rodzaju zajęć) od daty udziału w pierwszych Zajęciach. Karnet zostaje zakupiony z momentem uiszczenia za niego płatności poprzez aplikację fitssey. Datą przelewu jest data uznania środków na rachunku bankowym Szkoły.

 4. Karnet jest możliwy do zakupienia tylko poprzez aplikację Fitssey lub w siedzibie Szkoły. Dostępne są następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy,

 2. blik,

 3. gotówka

 1. Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od liczby wejść, na którą został on wydany. Wejścia niewykorzystane w terminie obowiązywania Karnetu, nie przechodzą na kolejny termin i nie mogą zostać przekazane innej osobie. Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej dzień przed pierwszym wejściem na Zajęcia. W przypadku braku płatności gotówkowej bądź uznania środków na rachunku bankowym Szkoły, Szkoła może odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach. Karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.

§ 4 Zapisy i udział w Zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły pod adresem: iD centrum aktywności, Złota 16, 78-100 Kołobrzeg.

 2. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku dostępnym na jej stronie internetowej www.idcenstrumaktywnosci.pl oraz w aplikacji Fitssey. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej zmianie Grafiku zostanie opublikowane w formie elektronicznej na jej stronie internetowej / w Szkolnych mediach społecznościowych / oraz aplikacji Fitssey.

 3. Zajęcia trwają 55 minut i rozpoczynają się w godzinach wskazanych w GRAFIKU.

 4. Na Zajęcia można się zapisać wyłącznie poprzez aplikację Fitssey.

 5. Warunkiem udziału w Zajęciach jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey. Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danych Zajęciach.

 6. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.

 7. W przypadku nieutworzenia się grupy lub anulowania danych zajęć w Grafiku, Szkoła, dane wejście przypisane do Karnetu jest zwracane Uczestnikowi i może zostać wykorzystane w dowolnym czasie obowiązywania Karnetu.

 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego oraz zmiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez aplikację Fitssey lub drogą sms lub przez media społecznościowe Szkoły. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Szkoła może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia Zajęć, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników W sytuacjach losowych Szkoła może odwoływać zajęcia niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników, zobowiązując się do umożliwienia Uczestnikom odbycia tych Zajęć w innym terminie.

§ 5 Odwoływanie i Odrabianie Zajęć

 1. W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to poprzez aplikację Fitssey najpóźniej na 12 godzin przed terminem rozpoczęcia Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane.

 2. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je w innej grupie o podobnym poziomie, w której będą wolne miejsca, w ramach ważności karnetu. Aby mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności w aplikacji Fitssey minimum 12h przed zajęciami, na które jest zapisany. Osoby, które nie anulowały rezerwacji miejsca min. 12h przed zajęciami, na które są zapisane, nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. Uczestnicy zajęć mogą odrobić zajęcia na innych grupach adekwatnych do ich poziomu zaawansowania. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać z „Sali OPEN”

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: idcentrumaktywnosci@gmail.com. W przypadku pozytywnej decyzji Szkoły, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.

 4. W przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. OPEN) Uczestnik również ma obowiązek zgłosić Szkole swoją nieobecność najpóźniej 8 godzin przed terminem Zajęć, poprzez aplikację Fitssey.

§ 6 Warunki udziału w Zajęciach

 1. W dniu Zajęć Uczestnik zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach albo wyproszeniem go z Zajęć.

 2. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała. Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym albo boso.

 3. W czasie Zajęć Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku po Zajęciach, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenie go na miejsce.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego przybycia na Zajęcia. Po upływie terminu rozpoczęcia Zajęć, Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach (z uwagi na brak prawidłowego rozgrzania przed ćwiczeniami). 

 6. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

 1. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.
 2. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.
 3. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie iD centrum aktywności musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić iD centrum aktywności w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie iD centrum aktywności w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać adres e-mail idcentrumaktywnosci@gmail.com, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.

 2. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Szkole identyfikację problemu i jego naprawę.

 3. Szkoła rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Szkoły oraz mienia osób trzecich. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły lub osoby trzeciej, zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia Zajęć lub zakłócanie udziału w Zajęciach innym ich uczestnikom, uprawnia Szkołę do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości.

 3. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich uwag i wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub możliwości fizycznych.

 4. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony szkoły. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 5. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik akceptuje taką deklarację podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 6. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas SALA OPEN lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

 7. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „SALA OPEN”

 8. iD CENTRUM AKTYWNOŚCI prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych i fitness. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora prowadzącego Zajęcia oraz ich pozostałych Uczestników. Ze względu na charakter Zajęć, Szkoła za szczególnie istotne uznaje ochronę prywatności Uczestników.

 2. Siedziba Szkoły jest terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać na terenie siedziby Szkoły wyłącznie za jej zgodą.

 3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Kursantów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo iD centrum aktywności usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. iD centrum aktywności. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie iD centrum aktywności bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie iD centrum aktywności zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 5.  W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane: LINK

§10 Zmiany regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej oraz w postaci pisemnej w siedzibie szkoły.

 2. Informacje o każdej zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości przez ich opublikowanie w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione Karnety.

§11 Siła Wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§12 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi iD centrum aktywności stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  1. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  2. iD centrum aktywności dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link do procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego]
  3. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 1. iD centrum aktywności oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej.
 2. Od dnia 25.03.2021r., zgodnie z zapisami Aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy “udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. “wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.